Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu Gereğince Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Ahlat T Tipi ve Ahlat Açık C.İ.K. İzleme Kurulu için 5 Asil 3 Yedek Üye Seçimi Yapılacaktır.
  22.09.2023

  TATVAN ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADELET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İ    L    A    N

   

  Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 24/08/2023 tarih ve 1745 satılı kararı ile Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 01/09/2023 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verildiği, 25/08/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 23//08/2023 tarih ve 1231 sayılı kararı ile Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan ilçeleri olmasına karar verildiği, Ahlat T Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevlendirilmek üzere 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Kanunu gereğince  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu oluşturulması için; 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 3. Maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Ahlat T Tipi ve Ahlat Açık Ceza İnfaz Kurumları Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 asil ve 3 yedek üye seçimi yapılacaktır.

   

  ÜYELERİ SEÇEÇEK MERCİ  : Tatvan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

   

  BAŞVURU TARİHİ                      : 25/09/2023

   

  SON BAŞVURU TARİHİ             : 29/09/2023 ( mesai bitimine kadar )

   

  A- İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER;

   

  İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranmaktadır;

   

  1- Türk vatandaşı olmak,

   

  2- Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,

                                                                                 

  3- Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

   

  4- Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak,

   

  5- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

   

  6- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

   

  7- Devlet Memurları Kanununun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

   

  8- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

   

  9. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

   

  B-CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEMEYECEK OLANLAR;

   

  1- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,

   

  2- Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler,

   

  3- Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biriyle aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlılık ilişkisi bulunanlar.

   

  BAŞVURANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

   

  1- Fotoğraflı Başvuru Formu,

   

  2- Diploma Örneği (E-Devlet Kabul edilecektir.)

   

  3- Nüfus cüzdan fotokopisi,

   

  4- Adli sicil kaydı,

   

  5- 2 Adet vesikalık fotoğraf,

   

  6- Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 (on) yıl çalıştığına dair belge,

   

  7- Herhagi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına dair dilekçe,.

   

  8- İzleme Kurullarına seçilemeyecek olanların vasıflarını (B-Maddesindeki hususlar) taşımadığına dair dilekçe,

                             

  9- Askerlik durum belgesi, (E Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

   

  10- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesi gereğince (7. Maddesine uygun olacak şekilde) akıl hastalığının olmadığına ilişkin beyan dilekçesi,

   

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;

   

  Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayıp kurulda görev almak isteyen adayların, istenilen belgeler ile birlikte 25/09/2023 tarihinden 29/09/2023 tarihi mesai bitimine kadar Tatvan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 22/09/2023

   

                                                                                                             İbrahim MISIRCI 215980

                                                                                                         Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                                Adalet Komisyonu Başkanı

   

   

   

  Başvuru formu için tıklayınız.

  Sağlık beyan formu için tıklayınız.

  Adres

  İstasyon Mah., Bitlis Yolu Cad., 13200 Tatvan/Bitlis

  Telefon

  04348276104

  04348276104

  E-Posta

  tatvancbsisaretadalet.gov.tr